top of page
Tomasz Żyro


Ur. 28 stycznia 1955 roku w Warszawie; studia w Instytucie Nauk Politycznych UW; doktorat (1985); redaktor prowadzący w PWN; 1989-1991 visiting fellow (Yale University, University of Chicago); po powrocie do Polski praca w III sektorze (m.in. w programie US AID); 1997 r. – powrót do pracy akademickiej; 2002 r. – dr hab., w roku następnym profesor UW; 2009 r. – tytuł profesora.

Członek kolegium redakcyjnego “Studia Politologiczne”, „Civitas”, „Politologia”, „The Polish Journal of Political Studies”.

Członek Kapituły Nagrody im. Prof. Jana Baszkiewicza.

Członek Rady Naukowej Studium Generale (UKSW, Fundacja Konrada Adenauera).

Zainteresowania badawcze

 • myśl polityczna (zwłaszcza nowożytna od XVII w. do współczesności)

 • filozofia polityczna (zwłaszcza amerykańska)

 • historia intelektualna USA

 • polskie debaty publiczne (w ujęciu historycznym)

 • teoria reprezentacji politycznej

Dydaktyka

 • Myśl polityczna

 • Społeczeństwo obywatelskie. Teoria i praktyka

 • Polityka Stanów Zjednoczonych Ameryki

 • Neoconservatism: A Doctrine or A Political Ruse?

Ważniejsze publikacje

Książki:

 • Boża plantacja. Historia utopii amerykańskiej. Warszawa, PWN 1994

 • Od Waszyngtona do Clintona, pod red. R.Kurtza i Tomasz Żyro. Warszawa, Instytut Polityczny 1995

 • Ideologia Americana. U źródeł przekonań politycznych. Warszawa, Łośgraf 2002

 • Wprowadzenie do polityki. Warszawa, Wyd. PWN 2003 (tłumaczenie rosyjskie: Politologija. Charków, Wyd. Centrum Humanitarnego 2005

 • Wola polityczna. Siedem prób z filozofii praktycznej. Warszawa, Wyd. Akademickie i Profesjonalne 2008

 • Policy Expertise in Contemporary Democracies, pod red. Stevena  Brooksa, Doroty Stasiak, Tomasza Żyro. Farnham: Ashgate 2012

 • Reprezentacja polityczna, pod red. T.Żyro. Warszawa, Wyd. UW 2013

 • Wstęp i tłumaczenie, do: R.Bellah i in., Skłonności serca. Warszawa, WAiP, 200

 • Wstęp, do: M.S.Lipset, Amerykańska wyjątkowość. Warszawa, WAiP 2008

 • Posłowie, do: M.Sandel, Liberalizm i granice sprawiedliwości. WAiP, 2009

Artykuły:

 • O chciwości władzy’, w: Władza i jej społeczne uwarunkowania, pod red. B.Kaczmarek. Wyd. Elipsa 2016

 • ‘Pożytki z Klio w nauce o polityce’, w: Aspekty metodologiczne oraz teoretyczne w subdyscyplinach politologii, pod red. Ł.Młyńczyka i B.Nitschke. Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2013

 • ‘Pokusy polityki czy polityka jako kuszenie’, w: Zmagania początku tysiąclecia, pod red. Michała Gierycza i Jana Grosfelda. Oficyna Naukowa Łośgraf, Warszawa 2011

 • ‘A Concept of Covenant and the Rise of Modern Nationalism’, in: Beyond Imagined Uniqueness – Nationalisms in Comparative Perspectives, eds. W.Glass and J.Burbrick. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing 2010

 • ‘Czy Polacy są nadal narodem wybranym? Ideologia, retoryka, religia’, w: Retoryka i polityka. Dwudziestolecie polskiej transformacji, pod red. M. Czyżewskiego, S. Kowalskiego, T. Tabako. Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010

 • ‘Pomiędzy Bogiem a historią. Ideowe podstawy polskiego konserwatyzmu’, w: Religia a konserwatyzm, pod red. P. Mazurkiewicza i S. Sowińskiego. Wrocław, Ossolineum 2004

Czasopisma:

 • The History of Ideas and Moral Obligation, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”

 • Zobowiązanie a to, co polityczne, „Studia Politologiczne”, 37 (2015), 93-107

 • A ’Rump’ Statehood and the Polish Liberalism, „Polish Journal of Political Science” Vol. 1 (2015), 1, 5-24

 • Grecka tragedia, tragiczność a polityka, „Horyzonty polityki”, t. 1 (1) 2010, ss. 63-87

 • ‘The Covenant and American Nationalism’, An Interview with Tomasz Żyro by William Glass, w: „The Americanist”, t. XXV (2009/2010), ss. 28-35

 • Konstytucja – ‘porządkowanie’ rzeczywistości politycznej, “Civitas”, t. 10 (2007), ss. 37-59

 • ‘Ojcowie Założyciele’ niemieckiej nauki o polityce, „Studia Europejskie”, t. 1(12) 2006, ss. 7-28

 • Universalistic Claims against a Nation. George P. Grant on Time, History and Technology, “Studia Bobolana”, t. 4 (2004), ss. 23-36

Redakcja naukowa książek z nauk politycznych i socjologii (m.in. A. Heywood, Politologia, Ideologie polityczne, G. Poggi, Państwo, A.Giddens, Europa w wieku globalnym) oraz filozofii polityki (m.in. M.Oakeshott, O postępowaniu człowieka; P. Manent, Miasto człowieka; J.P.Diggins, Obietnice pragmatyzmu).

bottom of page