top of page
Tadeusz Klementewicz 

Absolwent Instytutu Nauk Politycznych UW (1975) i Instytutu Socjologii UW (1976). Doktor nauk politycznych (1983). Doktor habilitowany (1994) Pracownik Instytutu Nauk Politycznych od 1975 roku. Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Członek kolegium redakcyjnego „Colloquia Communia”. 

Zainteresowania badawcze

  • metodologia nauki o polityce

  • współczesne teorie politologiczne

  • filozofia polityki

  • rekonstrukcja paradogmatycznej struktury współczesnej nauki o polityce

  • wybrane procedury analizy politologicznej


WYKAZ PUBLIKACJI
A. Monografie i rozprawy:
1. Argumentacje polityczne. Język i techniki, COM SNP UW, Warszawa 1986, ss.231.
2. Analiza sytuacyjna życia politycznego społeczeństwa, COM SNP UW, Warszawa 1991, ss. 131 (wspólnie z A. M. Falińskim).
3. Spór o model metodologiczny nauki o polityce, ISP PAN, Warszawa1991, ss. 179.
4. Rozumienie polityki. Zarys metodologii nauki o polityce, Dom Wyd. Elipsa, Warszawa 2010, ss. 340 (drugie wydanie w roku 2011 ss.354).
5. Politycy i technokraci. Kierowanie w państwie i w systemie światowym: między teorią a ideologią, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2011, ss.136 (wspólnie z K. Pielińskim).
6. Geopolityka trwałego rozwoju. Ewolucja cywilizacji i państwa w trakcie dziejotwórczych kryzysów, Dom Wyd. Elipsa, Warszawa 2013, ss. 505.
B. Artykuły w pracach zbiorowych:
7. Uzasadnienie działania jako wskaźnik jego racjonalności, (w:) W. Morawski (red.): Kierowanie w społeczeństwie. Analiza socjologiczna, PWN, Warszawa 1979, ss. 153-167.
8. Wypowiedzi polityczne. Metody analizy języka polityki, (w:) J. P. Gieorgica (red.) Wybór tekstów do studiowania teorii polityki, COM SNP UW, Warszawa 1981, t I, ss. 223-237.
9. Kategoria „moralności” w nauce o stosunkach międzynarodowych, tamże, t II, ss. 75-83.
10. O racjonalności decyzji politycznej, (w:) A. Bodnar, W. J. Szczepański (red.) Decyzje polityczne w systemach społecznych, PWN, Warszawa 1987, ss. 48-62.
11. Dyrektywa wyjaśniania integralnego w zastosowaniu do działań i procesów politycznych, (w:) J. Wróblewski (red.) Prawo i polityka, PWN, Warszawa 1988, ss. 321-332.
12. Wprowadzenie : w stronę politologii historycznej, (w:) T. Klementewicz (red.) Ciagłość i zmiana w życiu politycznym, COM SNP UW, Warszawa1988, ss. 5-12.
13. Zmiany sytuacji politycznej: dialektyka konieczności i przypadku w polityce, tamże, ss. 36-66.
14. Procedury i dyrektywy badawcze politologicznej analizy sytuacyjnej, tamże, ss. 153-166.
15. Zastosowania pojęcia „sytuacja polityczna” w wyjaśnianiu działań i procesów politycznych, tamże, ss. 199-218.
16. Systematyzacja racjonalnego wyjaśniania działań politycznych, (w:) K. Opałek (red.) Elementy teorii polityki, PWN, Warszawa 1989, ss.128-144.
2
17. Normy moralne a działania podmiotów polityki na przykładzie współżycia międzynarodowego, tamże, ss. 212-216.
18. Proces podejmowania decyzji politycznych, tamże, ss. 212-216.
19. Oblicza elektyzmu. Teorie średniego rządu w badaniach politologicznych, (w:) T. Klementewicz (red.) Wielkie tematy myśli politycznej i politologicznej COM SNP UW, Warszawa 1989, ss. 109-214.
20. Spór o status metodologiczny starej- nowej dyscypliny. Nauka o polityce a „nauki polityczne, tamże, ss. 75-93. (współautor- F. Ryszka).
-przepracowana wersja tłumaczona na język rosyjski pt. Diskussija o metodologiczeskom statusie staroj-nowoj discipliny. Nauka o politykie a politiczeskije nauki.,(w:) T. Bodio, P. S. Romanow (red.) Polskaja politologija w 70-80 gody. Sbornik obzorow. Moskwa, 1991.
21. Dzieje polityczne: kondominium historii politycznej i nauki o polityce, (w:) J. Baszkiewicz (red.) Historia, prawo, polityka, PWN, Warszawa 1990, ss. 130-139.
22. Analiza sytuacyjna życia politycznego społeczeństwa. Idee przewodnie, (w:) J. Hausner, T. Klementewicz (red.) Łagodna agonia realnego socjalizmu, ISP PAN, Warszawa, 1991, ss. 28-46.
- angielska wersja: Situational Analysis of the Politicial Life of Society. Guiding Principles, (in:) J. Hausner, T. Klementewicz (red.): An Easy Agony of the Real Socialism. Political Mechanisms of the Social Life in Poland of 1980`s, ISP PAN, Warsaw1992.
23. Ekonomiczne uwarunkowania demokratycznego przewrotu w Polsce. Próba wyjaśnienia modelowego, tamże, ss. 299-325.
- angielska wersja : Ekonomic Aspects of the Democratic Break in Poland. An Attempt at the Model Explanation, tamże.
24. Potoczne a teoretyczne pojęcie polityki, (w:) M. Szyszkowska (red.) Interpretacje polityki, Warszawa, ISP PAN, 1991, ss. 7-17.
25. Empiryczne badanie polityki a filozofia polityki, (w:) M. Szyszkowska (red.) Elementy filozofii i polityki, Oficyna Naukowa, Warszawa1992, ss. 67-90.
26. Na biegunie polityki. Kto wart wolności według Ernesta Hemingwaya, (w:) Literatura i filozofia polityki, pod red. M. Szyszkowskiej, ISP PAN, Warszawa1996, ss. 15-30.
27. Polityka jako sztuka rozwiązywania zadań ryzykownych (w:) L. Zacher (red.): Społeczeństwo a ryzyko, Warszawa-Katowice 1994, ss.157-167.
3
28. Głosowanie życiem. Polityka między genetycznym a kulturowym zaprogramowaniem, (w:) Historia – Idee - Polityka. Księga dedykowana Prof. Janowi Baszkiewiczowi, PWN, Warszawa 1995, ss. 344-353.
29. Gdzie silna demokracja, tam mocna politologia? Nauka o polityce lat 90. Problemy adaptacji do nowego ładu ustrojowego, (w:) K. Krzysztofek (red.) Kultura- aksjologia- polityka. Wzajemne sprzężenia, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 1995, ss. 113-120.
30. Mądry politolog po szkodzie polityka. O praktycznej funkcji nauki o polityce, (w:) T. Klementewicz (red.) Trudna sztuka polityki: szanse, ryzyko, błąd, Dom Wyd. Elipsa, Warszawa 1996, ss. 162-187.
31. Problem syntezy badań nad PRL, (w:) M. Szylko-Skoczny, J. Adamowski (red.) Polskie przemiany lat 90, Dom Wyd. Elipsa, Warszawa 1996, ss. 65-70.
32. Polityka jako sztuka rozwiązywania zadań ryzykownych, (w:) B. Kaczmarek (red.) Metafory polityki, Dom Wyd. Elipsa, Warszawa, 2001, ss. 97-107.
33. Historia nie osądzi. Z problemów wartościowania jakości przywódców politycznych, (w:) red. T. Bodio, Przywództwo polityczne, Warszawa, 2001. Seria wydawnicza Studia Politologiczne, ss.176-191.
34. Teoria polityki w praktyce badawczej, (w:) Współczesne teorie polityki, Seria wydawnicza Studia Politologiczne, Warszawa, 2004.
35. Historia alternatywna jako inspiracja dla przewidywań ładu społecznego ( z doświadczeń polskiej transformacji), (w:) Dylematy polskiej transformacji, J. Błuszkowski (red.), Dom Wyd. Elipsa, Warszawa 2007, s.45-60.
36. Co po transformacji? Polska między centrum a peryferiami, (w:) Transformacje systemowe w Polsce i w krajach postkomunistycznych, M. Chałubiński ( red.) Pułtusk 2008, ss.121-138.
37. Bogactwo czy bezpieczeństwo narodów? Refleksje metateoretyczne inspirowane książką R. Skarzyńskiego Anarchia i policentryzm. Elementy teorii stosunków międzynarodowych, (w:) Wybrane problemy współczesnej polityki: aspekty teoretyczne i empiryczne, K. Czerewacz (red.) , Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2009, s.70-80.
38. Państwo narodowe czy cywilizacja światowa? Przywództwo globalne jako główny problem stosunków międzynarodowych, (w:) Wybrane problemy globalnej i regionalnej współpracy międzynarodowej, E. Kużelewska, K. Stefanowicz (red), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, ss. 132-146.
39. Jak badać społeczeństwa postkomunistyczne po transformacji? Strategia problemowa, (w:) Transformacje systemowe w Polsce i w krajach postkomunistycznych. Mass media a polityka, M. Chałubiński (red.), Pułtusk 2010, ss. 9-38.
40. Antropologiczne i socjologiczne przesłanki teorii polityki, (w:) Czym jest teoria w politologii, Z. Blok (red.), Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2011, ss.94-106.
41. Królowa humanistyki? Metateoretyczny dylemat nauki o stosunkach międzynarodowych – państwo narodowe czy cywilizacja światowa, indywidualizm czy holizm, (w:) Wokół teorii
4
stosunków międzynarodowych, W. Mich, J. Nowak (red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012, ss.257-285.
42. Teorie stosunków międzynarodowych w strukturze wiedzy humanistycznej o systemie światowym (cywilizacji światowej), (w:) Wielo- i interdyscyplinarność nauki o stosunkach międzynarodowych, A. Gałganek, E. Haliżak, M. Pietraś (red.), Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2012, ss.387-414 (artykuł publikowany również w Przeglądzie Strategicznym 2012, nr 1, s.13-34.
43. Dyscyplina nie obowiązuje. Politologia w strukturze wiedzy o systemie światowym w fazie transnacjonalizacji, (w:) Od teorii do praktyki politycznej. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Blokowi z okazji 40-lecia pracy naukowej i 70-lecia urodzin, M. Kołodziejczak, R. Rosicki (red.), Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2012, ss. 21-36.
44. Polityka w kominiarce. Paradoks neoliberalnej depolityzacji: zawodny rynek, niesprawne państwo, (w:)Paradoksy polityki 2, J. Ziółkowski (red), Dom Wyd. Elipsa, Warszawa 2013, ss.83-94.
45. Politolog w labiryncie paradygmatów-pułapki eklektyzmu, (w:)Podejścia badawcze i metodologie w nauce o polityce, B. Krauz-Mozer, P. Ścigaj (red.), Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2013, ss. 31-43.
C. Artykuły w czasopismach:
46. O racjonalności decyzji politycznej, Studia Nauk Politycznych, nr 6, 1979, ss. 121-134.
47. Organizacja semantyczna wypowiedzi uzasadniających wypowiedzi polityczne, Studia Nauk Politycznych, nr 6, 1981, ss. 119-142.
48. Z perswazyjnej funkcji języka polityki, Studia Nauk Politycznych, nr 5, 1983, ss. 109-136.
49. Techniki argumentacji politycznej, Studia Nauk Politycznych, nr 5, 1983, ss. 107-130.
- angielska wersja: Arumentative Function of the Political Language, Polish Political Science, vol. XV, ss. 89-108.
50. Model wyjaśniania działań politycznych, Studia Nauk Politycznych, nr 2, 1986, ss. 121-139.
51. Rola komizmu słownego i środków językowo-stylistycznych, Zeszyty Naukowe Instytutu Nauk Politycznych, Warszawa, Wyd. UW, nr 11, ss. 37-60.
52. Pojęcie sytuacji politycznej a rodzaje wyjaśniania, Studia Nauk Politycznych, nr 3, 1987, ss. 91-111.
53. Analiza sytuacyjna w nauce o polityce. Wiedza ogólna i historyczna a badanie otwartych procesów politycznych, Studia Nauk Politycznych, nr 5, 1988, ss. 85-105.
54. Polish Political Science in the 1980s-on the Road to theoretical Maturity, Polish Political Science, vol. XIX, 1989, ss. 103-131.
55. Model teoretyczny i historyczny rozkładu i upadku realnego socjalizmu, Państwo i Kultura Polityka , vol. 3, 1991, ss. 37-52.
5
56. Politologia tradycyjna versus politologia teoretyczna. W poszukiwaniu modelu metodologicznego nauki o polityce. Studia Polityczne, nr 1, 1992, Wyd. ISP PAN.
57. Status metodologiczny nauki o stosunkach międzynarodowych, Studia Polityczne, 1994, nr 44, ss. 22.
58. Metametodologiczne dylematy politologa (Co zmienia globalizacja w funkcjach poznawczych teorii polityki), Studia Nauk Politycznych 2004, zeszyt 1, ss.39-45.
59. Teoria polityki w praktyce badawczej, Studia Politologiczne 2004, vol. 8, ss.234-260.
60. Metateoretyczne dylematy politologa - w poszukiwaniu strategii badań, Studia Politologiczne, vol.14, 2009, ss.13-33.
61. Rola wyjaśniania w rozumieniu działań i zjawisk politycznych, Studia Politologiczne 2010, vol. 17, ss.35-62.
62. Teorie stosunków międzynarodowych w strukturze wiedzy humanistycznej o systemie światowym (cywilizacji światowej), Przegląd Strategiczny 2012, nr 1, ss. 13-34.
63. Politologia jako wieloparadygmatyczna struktura wiedzy, e-Politikon nr 5/2013.
64. Dekonspiracja globalnego lewiatana. W poszukiwaniu paradygmatu badania neoliberalnej globalizacji, e-Politkon nr8/2013
D. Publikacje o charakterze dydaktycznym:
65. Decyzje polityczne jako przedmiot badania nauki o polityce, (w:) J.P. Gieorgica (red.): Wprowadzenie do teorii polityki, COM SNP UW, Warszawa1982, t. IV, ss. 48-75.
66. Działania polityczne: charakterystyka, funkcje, wyjaśnienie, tamże, ss. 76-102.
67. Działania polityczne i ich determinanty, (w:) A. Bodnar (red.) Nauka o polityce. Podręcznik akademicki, Warszawa, PWN, 1984, ss. 160-170.
68. Funkcjonowanie współczesnych systemów politycznych w ujęciu porównawczym, tamże, ss. 234-251.
69. Decyzje i działania polityczne, (w:) A. Bodnar (red.) Nauka o polityce. Podręcznik akademicki, Warszawa, PWN, 1988, ss. 164-184.
70. Polityka i jej poznanie, (w:) S. Filipowicz (red.): Homo politicus. Wstęp do nauki o polityce. Wydawnictwa ”Czasopisma Wojskowe”, Warszawa 1993, ss.8-33.
71. Dynamika życia politycznego - strategia analiz, (w:) Socjologia polityki, L. Zacher (red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin 1994, ss. 21.
E. Pozostałe publikacje
72. Wstęp, (w:) T. Klementewicz (red.): Wielkie tematy myśli politycznej i politologicznej, COM SNP UW, Warszawa 1989, ss. 5-7.
73. Polemika: Gdzie leży politologiczny Sevres w Polsce, Studia Nauk Politycznych, nr 4-6, 1990, ss. 276-283. (wspólnie z A.M. Falińskim).
74. Poradnik manipulatora: środki językowe, Edukacja Polityczna, vol. I, 1983, ss. 247-269.
6
75. Przekaz-odbiór-edukacja (Czy należy się bać jednookiego cyklopa?), Wywiad z Tomaszem Goban-Klasem, Edukacja Polityczna, vol. II, ss. 289-298.
76. Introductory Remarks, (w:) J. Hausner, T. Klementewicz (eds): An Easy Agony of the Real Socialism. Political Mechanisms of the Social Life in Poland of 1980`s, ISP PAN, Warsaw1992 (wspólnie z J. Hausnerem).
77. Hasła do 6. tomowej encyklopedii PWN (od 1 do 4 str. każde): polityka nauka o polityce, władza, kultura polityczna, rewolucja, pluralizm, sowietologia, neokorporacjonizm.
78. Recenzja książki R. Skarzyńskiego, Od chaosu do ładu. Carl Schmitt i problem tego co polityczne. Warszawa 1992 zamieszczona w „Studiach Politycznych” 1994, nr 4, ss. 4.
79. Recenzja książki S. Bielenia, Polityka w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2010, Stosunki Międzynarodowe- International Relations 2011, t.43, nr 1-2, ss.323-332.
80. Hasła: alternatywa rozwojowa, prognozowanie w polityce, sytuacja polityczna, zamieszczone w Leksykonie pojęć politycznych, pod red. M. Karwata, J. Ziółkowskiego, Dom Wyd. Elipsa Warszawa 2013.
F. Raporty i ekspertyzy:
81. (z A. Bodnarem i A.M. Falińskim). Mechanizmy polityczne życia społecznego (teoria i praktyka). Zarys programu badań w 1.1986-1990. Maszynopis powielony w COM SNP UW, Warszawa 1986, ss. 63.
82. (ci sami autorzy). Raport Roczny-1986 z realizacji resortowego programu badań podstawowych R.P.III.45: Mechanizmy polityczne życia społecznego, COM SNP UW, Warszawa 1987, ss. 71.
83. (ci sami autorzy). Raport Roczny-1987, COM SNP UW, Warszawa 1988, ss. 90.
84. (ci sami autorzy). Raport Roczny-1988, COM SNP UW, Warszawa 1989, ss. 85.
85. (wspólnie A.M. Falińskim). Raport Roczny-1989, COM SNP UW, Warszawa 1990, ss. 102.
86. (wspólnie A.M. Falińskim). Raport Roczny-1990, COM SNP UW, Warszawa 1991, ss. 90.
87. (wspólnie A.M. Falińskim i J. Hausnerem). Raport Końcowy z realizacji resortowego programu badań podstawowych R.P.III.45: Mechanizmy polityczne życia społecznego (teoria i praktyka),COM SNP UW, Warszawa 1991, ss. 179.
G. Redakcja i koordynacja naukowa prac zbiorowych:
88. Ciągłość i zmiana w życiu politycznym, COM SNP UW, Warszawa 1988, ss. 198- redakcja naukowa.
89. Wielkie tematy myśli politycznej i politologicznej, COM SNP UW, Warszawa 1989, ss. 161. - redakcja naukowa.
90. Łagodna agonia realnego socjalizmu, ISP PAN, Warszawa 1991, ss. 399. – współredakcja z J. Hausnerem.
91. An Easy Agony of the Real Socjalizm. Political Mechanisms of the Social Life in Poland of 1980`s, ISP PAN, Warsaw 1992 - współredakcja z J. Hausnerem.
92. Prawo i polityka. Księga pamiątkowa ofiarowana prof. K. Opałkowi, PWN, Warszawa 1988 - koordynacja naukowa.
93. Elementy teorii polityki, K. Opałek (red.) PWN, Warszawa 1989 - koordynacja naukowa.
93. Szanse-ryzyko-błąd. Trudna sztuka polityki, Dom Wyd. Elipsa. Warszawa 1996 - redaktor tomu.
94. Współczesne teorie polityki- od logiki do retoryki, Dom Wyd. Elipsa, Warszawa 2004, która ukazała się jako monograficzny numer Studiów Politologicznych – redakcja naukowa tomu.
H. Wybrane referaty na konferencje naukowe:
95. W stronę politologii historycznej. Pomocnicze materiały naukowe na doroczne konferencje wrześniowe politologów. Warszawa, COM SNP UW, 1988, ss. 19.
96. Politicial dialogues: linguistic means of persuasion and manipulation, Maszynopis powielony, Vien 1987, ss. 31. (wspólnie z R. Żelichowskim).
97. Polish Sience of Politics in the 1980s - its present state and perspectives for the future. XVI IPSA World Congress, Washington, 1998, ss. 36. (tłm. na j. rosyjski).
98. Political Science as Self-Defence, (wspólnie z A. M. Falińskim). Referat na miedzynarodową konferencje: Political consciousness and civic education during transformation of the system, Warsaw, November 30-December 3, 1992.
99. Kultura polityczna a świadomość metodologiczna politologii lat 90. Sesja PTNP „Kultura – aksjologia - polityka”. Radziejowice 25-27 listopada 1993. Opublikowany w książce pod tym samym tytułem pod redakcją K. Krzysztofka (Toruń 1995).
100. Polityka jako sztuka rozwiązywania zadań ryzykownych. Referat na interdyscyplinarna konferencje: Aspekty ryzyka-ekologiczne, społeczne, polityczne. Cieszyn 23-25 czerwca 1994. Opublikowany w książce pod tym samym tytułem pod redakcja L. Zachera (Katowice 1994).
101. Problem syntezy badań nad PRL. Referat na konferencje „Polskie przemiany lat 90-tych”. Warszawa, 1-2 XII 1994, opublikowany w książce Polskie przemiany lat 90-tych. (red.): M. Szyszko-Skoczny, J. Adamski, Warszawa, 1996.
8
102. Społeczeństwo-naród-państwo w dobie globalizacji. Międzynarodowa konferencja naukowa: Wartości- Przemiany- Tożsamość. Kulturowe i ekonomiczne aspekty procesów transformacji w Europie Środkowo- Wschodniej. Białystok, 22 listopada 2004.
103. Historia alternatywna jako inspiracja dla przewidywań ładu społecznego. Dylematy polskiej transformacji. Konferencja Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, listopad 2007.
104. Co po transformacji? Polska między centrum a peryferiami. Transformacje w Polsce i w krajach postkomunistycznych. Konferencja międzynarodowa Wydziału Nauk Politycznych Akademii Humanistycznej w Pułtusku, Pułtusk 7-8 październik 2008.
105. Metateoretyczne dylematy politologa. W poszukiwaniu strategii badań społeczeństw poskomunistycznych. Demokratyczna Polska w globalizującym się świecie. I Ogólnopolski Kongres Politologii, Warszawa 22 września 2009.
106. Strategia problemowa w analizie procesu transformacji systemowej. Transformacje systemowe w Polsce i w krajach postkomunistycznych. Konferencja międzynarodowa Wydziału Nauk Politycznych Akademii Humanistycznej w Pułtusku, Pułtusk 7-8 październik 2009.
107. Przywództwo globalne jako główny problem współczesnych stosunków międzynarodowych. Wschód- Zachód we współczesnych stosunkach międzynarodowych. Konferencja zorganizowana przez Wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytetu Białostockiego. Augustów 20-22 października 2009.
108. Życie polityczne społeczeństwa: kondominium historii i politologii. Politologia-młodsza siostra historii? Konferencja naukowa pod patronatem Instytutu Pamięci Narodowej. Warszawa 20 listopada 2009.
109. Politolog w labiryncie paradygmatów- pułapki eklektyzmu. Konferencja międzynarodowa Wydziału Nauk Politycznych I Stosunków Międzynarodowych „Podejścia badawcze i metodologie”. Kraków 16-17 września 2010.
110. Ogólna teoria polityki a historyczne i aspektowe teorie polityki. Ogólnopolska konferencja naukowa ”Czym jest teoria w politologii”, zorganizowana przez Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Poznań, 12 maja 2010.
111. Politolog w labiryncie paradygmatów - pułapki eklektyzmu. Ogólnopolska konferencja naukowa „Podejścia badawcze i metodologie w nauce o polityce”, zorganizowana przez Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Kraków 16-17 wrzesień 2010.
112. Pluralizm versus autarkia we współczesnej politologii. Konferencja naukowa Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej „Paradygmaty badań we współczesnej politologii”. Białystok 14 grudnia 2010.
113. Między indywidualizmem a holizmem. Strategie badania cywilizacji światowej. Ogólnopolska konferencja naukowa „Aspekty metodologiczne oraz teoretyczne w subdyscyplinach politologii”, organizowana przez Instytut Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 10-11 maja 2011.
114. Telemeledemokracja. Polityka między potęgą pieniądza a siła głosów. Konferencja Ośrodka Analiz Politologicznych UW „Wojna polsko-polska w mediach. Problemy dyskursu politycznego”, Warszawa czerwiec 2011.
115, Teorie stosunków międzynarodowych w strukturze wiedzy humanistycznej: między dziejami ludzkości a dziejami państw i narodów. Ogólnopolska konferencja PTSM „Poza oblężoną twierdzą. Interdyscyplinarność w nauce o stosunkach międzynarodowych”, Poznań 23 listopada 2011.

bottom of page