top of page
Bohdan.jpg
Bohdan Kaczmarek
O mnie

 

 

Ważniejsze publikacje

Spór o możliwości zbudowania socjalizmu w jednym kraju (argumenty Trockiego, Stalina, ujęcie leninowskie), Warszawa 1988

Rozpad realnego socjalizmu a interesy warstwy zarządzającej, Dziś 1991, nr 2

Kilka uwag w sprawie interpretacji polityki, w: Pokolenia Kultura Polityka. Księga Jubileuszowa na 65-lecie Profesora Bronisława Gołębiowskiego, Warszawa 1999

Przywództwo polityczne a przywództwo organizacyjne, w: T. Bodio /red./ Przywództwo polityczne, Studia Politologiczne, 2001, vol. 5

Polityka jako proces artykulacji interesów, w: Metafory polityki, Warszawa 2001

Politics and Power, Polish Political Science Yearbook 2001

Organizacje. Polityka, władza, struktury, Warszawa 2001

Wartości w polityce a problem definiowania znaczeń i przemocy symbolicznej, w: E.M.Marciniak,T.Mołdawa, K.A.Wojtaszczyk, Etyka i polityka, Warszawa 2001

Polityka jako proces organizacji życia społecznego oraz Polityka – problem władzy czy problem własności, w:Metafory polityki 2, Warszawa 2003

Własność jako przesłanka władzy, w: Metafory polityki 2, Warszawa 2003

Polityka a władza. Kryzys paradygmatu?, w: T. Klementewicz /red./ Współczesne teorie polityki – od logiki do retoryki, Studia Politologiczne, 2004, nr 8

Kultura polityczna a kultura organizacyjna, Rocznik Nauk Politycznych WSH Pułtusk, 2005

Postkomunizm jako polityka, w: Metafory polityki 3, Warszawa 2005

Redakcja naukowa Metafor polityki, Warszawa 2001, Metafor polityki 2, Warszawa 2003, Metafor

polityki 3, Warszawa 2005, Metafor polityki 4, Warszawa 2013

O paradoksalnej potrzebie silnego państwa polskiego, w: M. Karwat (red.) Paradoksy polityki, Warszawa 2006

W poszukiwaniu sił motorycznych i hegemona transformacji – kilka roboczych spostrzeżeń, w: J. Błuszkowski /red./ Dylematy polskiej transformacji, Warszawa 2008

Wartości i interesy. Kilka uwag o tożsamości lewicy, Studia Politologiczne, vol. 14, Warszawa

2009

„Politologia organizacji”? „Organizatologia” polityki? Polityka w świecie organizacji i organizacyjny sens polityki a ich badanie, Studia Politologiczne, Warszawa 2010

Zarządzanie jako metafora polityki, w: Metafory polityki 4, Warszawa 2013

Leksykon pojęć politycznych pod red. Mirosława Karwata i Jacka Ziółkowskiego – autor wielu haseł

Redakcja naukowa wraz z Mirosławem Karwatem Polityczność i polityka w refleksji teoriopolitycznej, Studia Politologiczne vol. 37, Warszawa 2015 oraz Politologia i Uniwersytet w refleksji teoriopolitycznej, Studia Politologiczna vol. 46, Warszawa 2017
 

Wykształcenie

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (dyplom z wyróżnieniem 1979). Doktor nauk humanistycznych (1988).

 

Praca zawodowa – główne miejsce pracy

Pracownik Instytutu Nauk Politycznych UW od 1979 roku, obecnie na stanowisku docenta w Zakładzie Filozofii i Teorii Polityki.

W latach 1991 – 1999 równolegle dyrektor Międzynarodowej Szkoły Menedżerów w Warszawie.

 

Zainteresowania badawcze:

Socjologia i teoria polityki, socjologia władzy, socjologia i politologia organizacji, teoria rozwoju społecznego, koncepcje i teorie władzy, strukturalne przesłanki monopolizacji władzy, mechanizmy i uwarunkowania procesów transformacji systemowej, refleksja wieloparadygmatyczna w naukach społecznych, perspektywa krytyczna w badaniach polityki, wzajemne interferencje nauk o polityce i nauk o organizacji

Dydaktyka

Aktualnie - teoria polityki, socjologia organizacji, organizacja i zarządzanie, metafory polityki, organizacja i zarządzanie w administracji publicznej /Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego UW/, politologia organizacji, zarządzanie strategiczne, zarządzanie wiedzą, zarządzanie ryzykiem politycznym, strategie polityczne; wcześniej m.in. socjologia ogólna, socjologia stosunków politycznych, socjologia władzy, socjotechnika, zasady działania organizacji społecznych


Wyróżnienia
M.in. Srebrny Krzyż Zasługi, Medal 40-lecia PRL, Złote Odznaczenie im. Janka Krasickiego, Złota Odznaka SZSP, kilkakrotnie nagrody Rektora UW, nagrody za prace badawcze m.in. „Myśli Marksistowskiej” za pracę doktorską

Pozauczelniana aktywność zawodowa, społeczna i polityczna
W przeszłości aktywna działalność polityczna i społeczna: byłem m.in. instruktorem ZHP, przewodniczącym, Rady Okręgowej SZP w Warszawie /1980 – 1982/, przewodniczącym Komisji Młodzieżowej KW PZPR w Warszawie, pracowałem w Biurze Prac KC Kancelarii Sekretariatu KC, byłem też w końcowych miesiącach istnienia PZPR kierownikiem Wydziału Młodzieży, Stowarzyszeń i Organizacji Społecznych, byłem delegatem na ostatni Zjazd PZPR i członkiem założycielem oraz członkiem Rady Krajowej SdRP. Od powstania SLD nie należę do partii politycznych. Jestem obecnie członkiem Prezydium Rady Zakładowej ZNP na UW.

Kierowałem Międzynarodową Szkołą Menedżerów w latach 1991 – 1999, byłem członkiem Rady Nadzorczej KGHM „Polska Miedź” S.A. w latach 1994-1998 i 2001-2004 (przewodniczący Rady), członkiem Rady Nadzorczej Dolnośląskiej Spółki Inwestycyjnej (1997-1999). Trudniłem się niekiedy działalnością ekspercką w zakresie problemów organizacji i zarządzania oraz analizy procesów politycznych, szkoleniami z zarządzania, zarządzania w administracji publicznej, zarządzania strategicznego, władzy i kultury organizacyjnej, zarządzania zmianą. Redagowałem kilkadziesiąt publikacji dydaktycznych i popularno-naukowych z zakresu organizacji i zarządzania /m.in. w ramach projektu TESSA realizowanego w Międzynarodowej Szkole Menedżerów/, opracowywałem kilka programów szkoleniowych w zakresie zarządzania, kierowałem realizacją projektów finansowanych z funduszy europejskich /PHARE/. 

Zajmowałem się niekiedy publicystyką polityczną i działalnością popularyzatorską: artykuły w prasie, udział w audycjach radiowych i TV.
Byłem członkiem Rady Programowej Centrum Politycznych Analiz kierowanego przez prof. Janusza Reykowskiego i Komitetu Programowego lewicowego dwumiesięcznika idei „Forum Klubowe”. Byłem członkiem Rady Naukowej „Studiów Krytycznych”, współpracowałem z Zespołem Parlamentarnym "Społeczeństwo FAIR".

bottom of page