top of page
Jacek Ziółkowski

Dr habilitowany, absolwent Instytutu Nauk Politycznych UW, tu także obronił pracę doktorską w 2006 roku. Od 2007 pracownik etatowy na stanowisku adiunkta w Zakładzie Filozofii i Teorii Polityki INP. Tytuł doktora habilitowanego uzyskał w roku 2014.  

Zainteresowania badawcze

 • Teoria polityki

 • Socjotechnika 

 • Propaganda polityczna 

 • Partycypacja polityczna 

 • Teoria gier i procesy decyzyjne 

 • Specyfika reżimów niedemokratycznych 

Dydaktyka

 • Nauka o polityce 

 • Socjotechnika polityczna

 • Uczestnictwo w życiu politycznych

 • Gry decyzyjne 

 • Psychologia polityki 

Ważniejsze publikacje:

Monografie, syntezy, prace zbiorowe:

 • Socjotechnika autorytetu politycznego, Warszawa 2007.

 • Autorytet polityczny: geneza, ewolucja, symptomy kryzysu, Warszawa 2012.

 • Wrogość w stosunkach politycznych, Modelowa analiza funkcjonalna, Warszawa 2013.

 • Paradoksy polityki (2), J. Ziółkowski (red.,) Warszawa 2013.

 • Leksykon pojęć politycznych,  M. Karwat, J. Ziółkowski  (red.), Warszawa 2013.

Artykuły w pracach zbiorowych:

 • Homo automaticus – czyli o demistyfikacji autorytetu politycznego, [w:] „Zeszyty Naukowe ALMAMER” nr. 4 (48) 2007.

 • Paradoksy funkcjonowania autorytetu społeczno-politycznego, [w:] M. Karwat (red.), Paradoksy Polityki, Warszawa 2007.

 • Redukcja autorytetu w procesach specjalizacji i profesjonalizacji: [w:] „Świat Idei i Polityki” T 8, Bydgoszcz 2008.

 • Wykorzystywanie autorytetu przez obóz rządzący w IV RP, [w:] Wybory 2007 i media- krajobraz po „IV” RP, pod. red., D. Waniek, Warszawa 2009.

 • Metodologiczne problemy badań nad autorytetem politycznym w społeczeństwach transformacji systemowej (na przykładzie Federacji Rosyjskiej), [w:] Przywództwo elity i transformacje w krajach WNP. Problemy metodologii badań tom 1, T. Bodio (red.), Warszawa 2010.

 • Perspektywy analityczne w badaniach nad autorytetem politycznym, [w:] „Studia politologiczne” vol. 17, Wyjaśnianie polityki, J. Błuszkowski, J. Zaleśny (red.), Warszawa 2010.  

 • Kryzys autorytetu politycznego? Obraz społeczeństwa polskiego okresu transformacji, [w:] „Zeszyty Naukowe ALMAMER” nr. 3 (60) Warszawa 2010.

 • Obywatelska (nie)ufność. Paradoksy kultury politycznej polaków w okresie transformacji ustrojowej [w:] „Zeszyty Naukowe ALMAMER” nr. 2 (64) 2011.

 • Socjotechniczny status manipulacji [w:] Manipulacja w mediach. Media o manipulacji, pod. red., T. Gackowskiego, Warszawa 2011.

 • Opinia publiczna jako obiekt zainteresowania propagandy politycznej, [w:] „Studia politologiczne” vol. 25. Komunikowania polityczne. Wybrane zagadnienia; E. M. Marciniak (red.), Warszawa 2012.

 • Między autorytetem a przemocą: paradoksy legitymizacji władzy politycznej [w:] Paradoksy Polityki (2), J. Ziółkowski (red.), Warszawa 2013.

 •  Paradoksy personalizacji przywództwa w dobie mediatyzacji polityki [w:] Paradoksy Polityki (2), J. Ziółkowski (red.), Warszawa 2013.

 • Paradoksy syndromu oblężonej twierdzy w reżimach niedemokratycznych [w:] Paradoksy Polityki (2), J. Ziółkowski (red.), Warszawa 2013.

 • Autorytaryzm i totalitaryzm w świetle badań socjologii polityki [w:] Szkice z socjologii polityki, M. Chałubiński, J. Szczupaczyński (red.), Warszawa 2013.

bottom of page