top of page

List otwarty do Rektora UW w sprawie Statutu

1

List otwarty do JM Rektora dr hab. Marcina Pałysa, prof. ucz.,

Przewodniczącego Senatu UW

Szanowny Panie Rektorze,

kierując się troską o stan i rozwój naszej Uczelni, wiodącej w skali kraju i aspirującej do odgrywania

coraz większej roli w skali międzynarodowej, wyrażamy nasze głębokie zaniepokojenie

kierunkiem prac i rozwiązań ustrojowych, które mają znaleźć się w przyszłym Statucie

UW.

Nasze zaniepokojenie wynika z trybu prac nad Statutem, treści projektowanych w nim zapisów,

poważnie podważających – w naszej ocenie – autonomię naszej uczelni oraz podmiotowość

Wydziałów i podstawowych jednostek organizacyjnych UW. W projekcie nie jest też w należytym

stopniu respektowana specyfika i różnorodność poszczególnych jednostek uniwersyteckich,

a także nie są przestrzegane zasady samorządności i wspólnotowości społeczności akademickiej.

Pierwsze założenia koncepcyjne dotyczące nowego Statutu UW zostały zaprezentowane tzw.

Małemu Senatowi w lipcu zeszłego roku. Już wtedy, znaczna większość dziekanów sformułowała

krytyczne uwagi dotyczące zasadności przyjęcia proponowanych rozwiązań, w szczególności

organizacji kształcenia, organów Uniwersytetu Warszawskiego oraz zadań i uprawnień

ciał kolegialnych. Podobne uwagi, wskazujące na mankamenty przedstawionej propozycji,

podnoszone były także na kolejnych spotkaniach, w tym w czasie obrad Senatu w dniu 17

kwietnia, gdy przedstawiona została oficjalna wersja projektu. Krytyczne uwagi społeczności

uniwersyteckiej zawierały też liczne uchwały Rad Wydziałów. Ze zdziwieniem konstatujemy

też pojawienie się w propozycji Statutu zupełnie nowych zapisów (§68 i następne), które nie

były nigdy i z nikim konsultowane i są dla nas ogromnym zaskoczeniem. Kolejna wersja projektu

Statutu, z dnia 30 kwietnia br., która pojawiła się na stronie UW, w minimalnym stopniu

wychodzi naprzeciw postulatom społeczności akademickiej.

W naszej ocenie kształt organizacji Uniwersytetu Warszawskiego przedstawiony w propozycji

Statutu UW opiera się na modelu bardzo silnej centralizacji władzy i zarządzania, i bliższy jest

modelowi korporacyjnemu niż akademickiemu. Marginalizuje on podmiotowość i autonomię

Wydziałów i ich społeczności, rolę ciał przedstawicielskich studentów i doktorantów oraz rolę

kanclerza i podległych mu struktur administracyjnych w procesie współdecydowania o losach

naszego Uniwersytetu. Niewspółmiernie za to powiększona została władza i kompetencje rektora.

Przyjęta została tym samym bardzo rygorystyczna interpretacja wybranych zapisów

Ustawy 2.0.

W związku z powyższym, stojąc na stanowisku, że Uniwersytet jest wspólnotą wszystkich jego

pracowników, doktorantów i studentów, w poczuciu głębokiej współodpowiedzialności za

przyszłość Uniwersytetu Warszawskiego, my niżej podpisani Senatorowie UW ponownie

2

przedkładamy dziś JM Rektorowi jako Przewodniczącemu Senatu UW inne rozwiązania statutowe,

zapewniające równowagę jednoosobowych organów akademickich oraz kolegialnych

władz przedstawicielskich, tak by Uniwersytet Warszawski mógł funkcjonować zarządzany nie

tylko w sposób efektywny i nowoczesny, ale zarazem zgodny ze sprawdzonymi rozwiązaniami

i wartościami demokracji wewnątrzuczelnianej. Mamy nadzieję, że nasze propozycje zmian

zostaną zapisane w przyszłym Statucie UW.

Nasze propozycje załączamy do niniejszego listu.

Warszawa, dnia 7 maja 2019 r.

Sygnatariusze, Senatorowie Uniwersytetu Warszawskiego:

prof. dr hab. Janusz Adamowski, Dziekan Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii

prof. dr hab. Tomasz Giaro, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji

dr Jarosław Górski, Wydział Nauk Ekonomicznych

prof. dr hab. Zbigniew Greń, Dziekan Wydziału Polonistyki

prof. dr hab. Sambor Grucza, Dziekan Wydziału Lingwistyki Stosowanej

prof. dr hab. Maciej Jędrusik, Dziekan Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych

dr hab. Małgorzata Karpińska, prof. ucz., Dziekan Wydziału Historycznego

prof. dr hab. Ewa Krogulec, Dziekan Wydziału Geologii

prof. dr hab. Dominika Maison, Dziekan Wydziału Psychologii

prof. dr hab. Jan Jakub Michałek, Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych

prof. dr hab. Agnieszka Mostowska, Dziekan Wydziału Biologii

prof. dr hab. Alojzy Nowak, Dziekan Wydziału Zarządzania

dr hab. Wojciech Pawlik, prof. ucz., Dziekan Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych

i Resocjalizacji

prof. dr hab. Paweł Sowiński, Wydział Biologii

dr hab. Urszula Sztandar-Sztanderska, prof. ucz., Wydział Nauk Ekonomicznych

prof. dr hab. Piotr Taracha, Dziekan Wydziału Orientalistycznego

prof. dr hab. Anna Wiłkomirska, Dziekan Wydziału Pedagogicznego

dr Tomasz Wroczyński, Wydział Polonistyki

prof. dr hab. Tomasz Żylicz, Wydział Nauk Ekonomicznych

Załącznik do listu otwartego do JM Marcina Pałysa, Przewodniczącego Senatu UW

3

PROPONOWANE POPRAWKI DO PROJEKTU STATUTU UNIWERSYTETU

WARSZAWSKIEGO Z DNIA 30 KWIETNIA 2019 R.

- §11 otrzymuje brzmienie:

Jednostki organizacyjne Uniwersytetu

Jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 5 Ustawy,

są:

1) wydział;

2) kolegium indywidualnych studiów międzydziedzinowych;

3) szkoła doktorska;

4) ogólnouniwersytecka jednostka organizacyjna;

5) jednostka wspólna;

6) jednostka organizacyjna administracji ogólnouniwersyteckiej.

[w zw. z wykreśleniem regulacji dotyczących kolegium studiów w całym projekcie należy dokonać

odpowiednich zmian dostosowawczych]

- §12 otrzymuje brzmienie:

Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu, regulaminy jednostek organizacyjnych Uniwersytetu

1. Strukturę organizacyjną Uniwersytetu określa Rektor w Regulaminie Organizacyjnym Uniwersytetu.

2. Rektor nadaje oraz dokonuje zmian w Regulaminie Organizacyjnym Uniwersytetu po uzyskaniu

zgody Senatu.

3. Rektor dokonuje zmian w Regulaminie Organizacyjnym Uniwersytetu z własnej inicjatywy

lub na wniosek podmiotów wskazanych w Statucie.

4. Strukturę jednostek organizacyjnych Uniwersytetu określają regulaminy tych jednostek, dalej

zwane „regulaminami jednostek”.

5. Rada jednostki organizacyjnej Uniwersytetu przedstawia Rektorowi projekt regulaminu jednostki.

6. Regulaminy jednostek organizacyjnych Uniwersytetu nadaje Rektor.

7. Rektor w drodze zarządzenia określi tryb przygotowywania regulaminów jednostek organizacyjnych

Uniwersytetu.

- §13 otrzymuje brzmienie:

Struktura jednostek organizacyjnych Uniwersytetu

1. Regulamin jednostki organizacyjnej Uniwersytetu może przewidywać utworzenie wewnętrznych

jednostek organizacyjnych, w tym instytutów, katedr lub zakładów.

2. Regulamin jednostki organizacyjnej Uniwersytetu może przewidywać, że kierownicy wewnętrznych

jednostek organizacyjnych są bezpośrednimi przełożonymi pracowników wykonujących

swoje obowiązki w tych jednostkach.

3. Regulamin jednostki organizacyjnej Uniwersytetu może określać inne rodzaje komórek lub

struktur organizacyjnych niebędących wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi w rozumieniu

ust. 1, w tym centa, pracownie, ośrodki, laboratoria i zespoły badawcze.

Załącznik do listu otwartego do JM Marcina Pałysa, Przewodniczącego Senatu UW

4

4. Regulamin jednostki organizacyjnej Uniwersytetu może określać warunki tworzenia komórek

lub struktur organizacyjnych, o których mowa w ust. 3. Przedstawienie propozycji w tym

zakresie należy do wyłącznej kompetencji rad jednostek organizacyjnych Uniwersytetu.

5. Komórki i struktury, o których mowa w ust. 3, tworzy, po zasięgnięciu opinii odpowiedniej

rady, kierownik jednostki w drodze zarządzenia.

6. Zespoły badawcze mogą być tworzone przez:

1) kierownika jednostki w drodze zarządzenia, z własnej inicjatywy lub na wniosek

osób mających być członkami tego zespołu;

2) osoby mające być członkami tego zespołu, na zasadach określonych

w regulaminie jednostki organizacyjnej Uniwersytetu.

7. W zarządzeniu, o którym mowa w ust. 5 i 6 pkt 1, kierownik jednostki określa zadania i skład

osobowy komórek, struktur lub zespołów badawczych, a także wskazuje ich kierowników lub

koordynatorów.

8. Regulamin jednostki organizacyjnej może określać strukturę administracji w jednostce organizacyjnej,

podlegającej kierownikowi jednostki organizacyjnej.

- § 15 otrzymuje brzmienie:

Wydział

1. W skład Uniwersytetu wchodzą:

1) Wydział „Artes Liberales”

2) Wydział Biologii

3) Wydział Chemii

4) Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii

5) Wydział Filozofii i Socjologii

6) Wydział Fizyki

7) Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

8) Wydział Geologii

9) Wydział Historyczny

10) Wydział Lingwistyki Stosowanej

11) Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

12) Wydział Nauk Ekonomicznych

13) Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

14) Wydział Neofilologii

15) Wydział Orientalistyczny

16) Wydział Pedagogiczny

17) Wydział Polonistyki

18) Wydział Prawa i Administracji

19) Wydział Psychologii

20) Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

21) Wydział Zarządzania.

2. Wydział organizuje i koordynuje kształcenie studentów, doskonalenie kadry naukowej i

dydaktycznej oraz badania naukowe i działania na rzecz społeczeństwa i gospodarki.

Załącznik do listu otwartego do JM Marcina Pałysa, Przewodniczącego Senatu UW

5

3. Wydziałem kieruje dziekan.

4. Na wydziale działa rada wydziału.

- wykreśla się §16

[w zw. z wykreśleniem dotychczasowego § 16 dotyczącego kolegium studiów w całym projekcie

należy dokonać odpowiednich zmian dostosowawczych]

- § 24 otrzymuje brzmienie:

Rodzaje Organów Uniwersytetu

1. Organami kolegialnymi Uniwersytetu są: Rada Uczelni, Senat, rady wydziałów, rady naukowe

dyscyplin, Rada Naukowa Dziedzin.

2. Organami jednoosobowym Uniwersytetu są Rektor oraz dziekan.

3. Organem wyborczym Uniwersytetu jest Kolegium Elektorów

- § 29 otrzymuje brzmienie:

Kandydat na Rektora

Rektorem Uniwersytetu może być tylko osoba, która spełnia wymagania określone w ustawie

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz posiada tytuł profesora.

- § 37 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Skład Senatu

W skład Senatu wchodzą:

1) Rektor jako przewodniczący;

2) dwudziestu jeden profesorów lub profesorów uczelni, po jednym z każdego wydziału

(wybieranych oddzielnie na wydziałach) oraz siedmiu profesorów lub profesorów

uczelni z jednostek ogólnouniwersyteckich;

3) dwunastu nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż

określone w pkt 2 i trzech pracowników niebędących nauczycielami akademickimi;

4) jedenastu studentów i doktorantów, przy czym każda z tych grup jest reprezentowana

przez co najmniej jednego przedstawiciela.

- § 55 otrzymuje brzmienie:

Rodzaje funkcji kierowniczych i podmiotów kolegialnych

1. Osobami pełniącymi funkcje kierownicze w Uniwersytecie w rozumieniu ustawy – Prawo o

szkolnictwie wyższym i nauce są:

1) Rektor;

2) prorektorzy;

3) dziekani;

4) kierownicy jednostek ogólnouniwersyteckich;

5) dyrektorzy szkół doktorskich;

6) kanclerz i zastępca kanclerza;

Załącznik do listu otwartego do JM Marcina Pałysa, Przewodniczącego Senatu UW

6

7) kwestor i zastępca kwestora;

8) dyrektor BUW.

2. Podmiotami kolegialnymi na Uniwersytecie są:

1) Uniwersytecka Rada ds. Kształcenia;

2) Rada Rektorsko-Dziekańska;

3) rady wydziałów;

4) rady dydaktyczne;

5) rady innych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu.

3. Regulamin, o którym mowa w § 12 ust. 4, może przewidywać utworzenie rady wewnętrznej

jednostki organizacyjnej.

4. Do sprawowania funkcji kierowniczych, określonych w ust. 1 pkt 1-5, § 25 ust. 1 i 2 stosuje

się odpowiednio.

5. Do podmiotów kolegialnych, określonych w ust. 2, § 25 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

- § 59 otrzymuje brzmienie:

Dziekan

1. Dziekana powołuje Rektor na wniosek Kolegium elektorów wydziału.

2. Kandydatem na dziekana może być osoba, która oprócz spełnienia warunków, o których

mowa w art. 32 ust. 2 Ustawy, jest zatrudniona na Uniwersytecie jako podstawowym miejscu

pracy na stanowisku profesora lub profesora uczelni lub mająca stopień naukowy doktora

habilitowanego.

3. Kandydatem na dziekana zostaje wybrana osoba, która uzyska bezwzględną większość głosów

w głosowaniu na Kolegium elektorów wydziału. Głosowanie jest ważne, o ile weźmie

w nim udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania.

4. Rektor w terminie siedmiu dni od daty przedstawienia mu kandydata, o którym mowa w

ust. 3, może zwrócić się do Kolegium elektorów wydziału z umotywowanym wnioskiem o

wskazanie innego kandydata. Kolegium elektorów wydziału większością 3/5 głosów może

odrzucić wniosek Rektora, ponownie wskazując tego samego kandydata. Głosowanie jest

ważne, o ile weźmie w nim udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania.

5. W razie ponownego wskazania tego samego kandydata przez Kolegium elektorów wydziału

Rektorowi nie przysługuje prawo wystąpienia z wnioskiem, o którym mowa w ust.

4.

6. Kadencja dziekana wynosi cztery lata i rozpoczyna się dnia 1 września roku wyborów Rektora.

7. Rektor może odwołać dziekana przed upływem kadencji, o której mowa w ust. 6 na wniosek

Kolegium elektorów wydziału uchwalony większością 2/3 głosów jej regulaminowego

składu.

8. W przypadku wygaśnięcia funkcji dziekana z powodu rezygnacji, odwołania, śmierci lub

ustania zatrudnienia, Rektor powołuje nowego dziekana na okres do końca kadencji. Postanowienia

ust. 2-5 stosuje się odpowiednio.

- § 60 otrzymuje brzmienie:

Załącznik do listu otwartego do JM Marcina Pałysa, Przewodniczącego Senatu UW

7

Dziekan:

1) kieruje działalnością wydziału podejmując decyzje i wydając zarządzenia niezbędne

do prawidłowego funkcjonowania wydziału;

2) reprezentuje wydział na zewnątrz;

3) jest przełożonym pracowników wydziału;

4) zwołuje posiedzenia rady i przewodniczy tym posiedzeniom;

5) realizuje strategię Uniwersytetu na wydziale i w tym celu tworzy plany rozwoju wydziału;

6) współdziała z radami naukowymi dyscyplin i radą naukową dziedzin;

7) zapewnia prawidłową organizację procesu kształcenia oraz czuwa jego prawidłowym

przebiegiem;

8) realizuje politykę personalną wydziału i przedstawia Rektorowi, po zasięgnięciu opinii

rady wydziału, wnioski o zatrudnienie na stanowiska nauczycieli akademickich na wydziale,

a także ogłasza, po zasięgnięciu opinii rady wydziału, konkursy na stanowiska

nauczycieli akademickich;

9) dba o właściwe gospodarowanie zasobami i infrastrukturą niezbędną do prowadzenia

dydaktyki oraz odpowiada za środki finansowe pozostające w dyspozycji wydziału;

10) określa zakres obowiązków prodziekanów, z tym że do wykonywania czynności z zakresu

spraw studenckich i doktoranckich właściwy jest prodziekan do spraw studenckich;

11) przedstawia sprawozdanie finansowe z działalności wydziału;

12) czuwa nad właściwym wykonywaniem przez nauczycieli akademickich, zatrudnionych

na wydziale obowiązków badawczych i dydaktycznych;

13) powołuje kierowników jednostek organizacyjnych wydziału w trybie określonym w regulaminie

wydziału;

14) wykonuje inne czynności określone przez Rektora oraz w regulaminie wydziału.

- po § 60 dodaje się §:

Prodziekani

1. Na okres sprawowania funkcji przez dziekana, Kolegium elektorów wydziału wybiera

od jednego do trzech prodziekanów, w tym prodziekana do spraw studenckich. Liczbę i

kandydatów na prodziekanów wskazuje dziekan.

2. Kandydat na prodziekana musi być zatrudniony na Uniwersytecie jako podstawowym miejscu

pracy i mieć co najmniej stopień naukowy doktora.

3. Wniosek o odwołanie prodziekana może być zgłoszony przez dziekana, a w przypadku prodziekana

właściwego do spraw studenckich również przez . przedstawicieli doktorantów i

studentów, wchodzących w skład Kolegium elektorów wydziału.

4. Uchwałę o odwołaniu prodziekana podejmuje Kolegium elektorów wydziału bezwzględną

większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby.

- § 61 otrzymuje brzmienie:

Rada wydziału

1. W skład rady wydziału wchodzą:

1) dziekan jako przewodniczący;

2) prodziekan lub prodziekani;

Załącznik do listu otwartego do JM Marcina Pałysa, Przewodniczącego Senatu UW

8

3) nauczyciele akademiccy wydziału zatrudnieni w Uniwersytecie jako podstawowym

miejscu pracy na stanowisku profesora, profesora uczelni lub posiadający stopień doktora

habilitowanego;

4) wybrani przedstawiciele:

a) pozostałych nauczycieli akademickich wydziału zatrudnionych w Uniwersytecie

jako podstawowym miejscu pracy,

b) samorządu studenckiego wydziału i samorządu doktorantów,

c) pracowników wydziału niebędących nauczycielami akademickimi.

2. Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich stanowią co najmniej 10% składu

rady wydziału.

3. Przedstawiciele doktorantów i studentów stanowią co najmniej 20% członków rady wydziału.

4. Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi stanowią nie więcej

niż 5% składu rady wydziału.

5. Jeżeli liczba nauczycieli akademickich, o których mowa w ust. 5 pkt 3, przekracza pięćdziesiąt

osób, w skład rady wydziału mogą wchodzić wybrani ich przedstawiciele (reprezentatywna

rada wydziału). Decyzję o liczbie członków reprezentatywnej rady podejmuje

rada wydziału.

6. Każda z grup, o których mowa w ust. 5 pkt 4, powinna mieć co najmniej jednego przedstawiciela

w składzie rady wydziału.

7. W posiedzeniu rady wydziału uczestniczą przedstawiciele związków zawodowych, których

statutowa jednostka działa na wydziale, po jednym z każdego związku, oraz osoby zaproszone

przez dziekana.

- § 62 otrzymuje brzmienie:

Kompetencje rad wydziałów

1. Rada wydziału:

1) sprawuje nadzór nad organizacją i koordynacją kształcenia studentów;

2) sprawuje nadzór nad organizacją i koordynacją doskonalenie kadry naukowej i dydaktycznej;

3) sprawuje nadzór nad organizacją badań naukowych;

4) podejmuje uchwały na wniosek Rektora, dziekana, komisji rady lub grupy co najmniej

pięciu członków rady wydziału

5) przedstawia opinię w sprawie regulaminu wydziału i jego zmian;

6) opiniuje plan rozwoju wydziału;

7) opiniuje sprawozdanie finansowe dziekana;

8) opiniuje wnioski dziekana w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego;

9) opiniuje wnioski dziekana w sprawie rozpisania konkursu;

10) opiniuje kandydatury dziekana na stanowiska kierownicze na wydziale;

11) ocenia co najmniej raz w roku wykonywanie przez dziekana jego obowiązków;

12) może wystąpić do Rektora z wnioskiem o odwołanie dziekana;

13) wykonuje inne czynności przewidziane w regulaminie wydziału i w innych

Załącznik do listu otwartego do JM Marcina Pałysa, Przewodniczącego Senatu UW

9

przepisach obowiązujących na Uniwersytecie;

14) wyraża stanowisko w sprawach przedłożonych przez Rektora, dziekana, kierowników

lub rady jednostek wewnętrznych albo przez grupę co najmniej 1/5 ogólnej liczby

członków rady.

- skreśla się § 64-69 oraz § 70-73.

- § 157 otrzymuje brzmienie:

Kanclerz

1. Administracją Uniwersytetu kieruje kanclerz pod nadzorem Rektora, z zastrzeżeniem

kompetencji kwestora

2. Kanclerza powołuje i odwołuje Rektor.

3. Kanclerz odpowiada za swoją działalność przed Rektorem.

4. Kanclerz działa przy pomocy zastępców.

5. Rektor powołuje zastępców kanclerza na wniosek kanclerza.

6. Rektor odwołuje zastępców kanclerza po zasięgnięciu opinii lub na wniosek kanclerza.

7. Kanclerz ustala zakres działania swoich zastępców.

8. Do zakresu zadań administracji kierowanej przez kanclerza należą sprawy:

a) organizacji administracji w zakresie określonym regulaminem organizacyjnym;

b) gospodarowania majątkiem Uniwersytetu, w tym zarządzania nieruchomościami;

c) techniczne i transportu;

d) inwestycji i remontów;

e) obiegu informacji i dokumentacji;

f) socjalne;

g) pracownicze pracowników niebędących nauczycielami akademickimi;

h) inne zlecone przez Rektora.

9. Szczegółowy zakres obowiązków kanclerza określa regulamin organizacyjny Uniwersytetu.

37 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Nauka i szkolnictwo wyższe po Czarnku - debata ZNP

Związek Nauczycielstwa Polskiego, Szkolnictwa Wyższego i Nauki 10 stycznia 2024 zorganizowały debatę pt "Nauka i szkolnictwo wyższe po Czarnku". W debacie wziął udział m.in Minister Nauki i Szkolnictw

Tadeusz Klementewicz - Publicystyka i felietony

Zachęcamy do lektury tekstów prof. Tadeusza Klementewicza publikowanych na - stronie internetowej "Trybuny". Można je znaleźć pod linkiem https://trybuna.info/author/tadeusz-klementewicz/ - stronie in

Comments


bottom of page