Ogólnopolski zjazd katedr i zakładów teorii polityki w Toruniu

Zaktualizowano: 5 cze 2019


W tym roku Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu był organizatorem kolejnego Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Teorii Polityki. Tematem wiodącym konferencji były Rekonfiguracje teorii polityki. Niemal wszyscy pracownicy i doktoranci naszego zakładu wzięli udział w obradach, wygłosiliśmy na nich wiele referatów i braliśmy aktywny udział w dyskusji.

W panelu zatytułowanym Rekonfiguracje pola badawczego politologii: potencjał teorii polityki w eksploracji „tradycyjnie niepolitologicznych” obszarów badawczych wprowadzający referat pt Teoria polityki a badanie pozornie niepolitycznych sfer życia społecznego wygłosił doc dr Bohdan Kaczmarek, zaś jeden koreferatów mgr Sara Burchert, która podjęła bardzo aktualne i jednocześnie teoretycznie ważne zagadnienie Teoria polityki na polu badawczym naukometrii: Możliwości wykorzystania „politologicznej wyobraźni” do analizy naukometrii.

Wiodący referat w moderowanym przez dr hab. Filipa Pierzchalskiego panelu Rekonfiguracje podejść teoretycznych w politologii: potencjał włączania dorobku innych dyscyplin w eksplorację „tradycyjnie politologicznych” obszarów badawczych przedstawił dr hab. Jacek Ziółkowski, który swój referat zatytułował Kontekst społeczny, horyzonty i inspiracje poznawcze współczesnej teorii polityki – aplikacja nowych dyscyplin i subdyscyplin badawczych w analizach politologicznych. Wśród koreferentów byli mgr Piotr Rutkowski Neurobiologia w badaniu polityki: Neuropolityka i wkład badań neurobiologicznych w rozumienie zjawisk politycznych oraz mgr Tomasz Rawski Założenia i walory poznawcze politolingwistyki – lingwistyczna analiza hejtu jako formy kontestacji politycznej.

W trzecim panelu konferencji zatytułowanym Spór o status współczesnej teorii polityki: między filozofią normatywną a teorią empiryczną jeden z referatów przedstawił prof. dr hab. Tadeusz Klementewicz Socjoekonomiczna teoria polityki w turbokapitalizmie.


Program konferencji był następujący:


Pierwszy dzień (30.05.2019 r.)

Panel merytoryczny I Rekonfiguracje pola badawczego politologii: potencjał teorii polityki w eksploracji „tradycyjnie niepolitologicznych” obszarów badawczych Referat wiodący: Teoria polityki a badanie pozornie niepolitycznych sfer życia społecznego (B. Kaczmarek) Koreferaty: Teoria polityki na polu badawczym ekonomii: Polityka i politologia wobec darwinistycznych tendencji współczesnej ekonomii (J. Golinowski) Teoria polityki na polu badawczym naukometrii: Możliwości wykorzystania „politologicznej wyobraźni” do analizy naukometrii (S. Burchert) Teoria polityki na polu badawczym kulturoznawstwa: Studia kulturowe a badanie polityki(K. Minkner) Teoria polityki na polu badawczym energetyki: Studia nad transformacją polityczną i gospodarczą a studia nad transformacją energetyczną (R. Rosicki) Teoria polityki na polu badawczym socjologii: Politologiczne wyjaśnianie interakcji społecznych życia codziennego – koncepcja nanowładzy (W. Szewczak)

Panel II Rekonfiguracje podejść teoretycznych w politologii: potencjał włączania dorobku innych dyscyplin w eksplorację „tradycyjnie politologicznych” obszarów badawczych Referat wiodący: Kontekst społeczny, horyzonty i inspiracje poznawcze współczesnej teorii polityki – aplikacja nowych dyscyplin i subdyscyplin badawczych w analizach politologicznych (J. Ziółkowski) Koreferaty: Matematyczne teorie systemów dynamicznych w badaniu polityki: Teorie bifurkacji a systemy polityczne (R. Bäcker) Neurobiologia w badaniu polityki: Neuropolityka i wkład badań neurobiologicznych w rozumienie zjawisk politycznych (P. Rutkowski) Socjologiczna teoria systemów społecznych w badaniu polityki: Możliwości eksplanacyjne podejścia systemowego wobec zmian w rozumieniu fundamentalnych kategorii politologicznych (J. Wieczorek-Orlikowska) Językoznawstwo w badaniu polityki: Założenia i walory poznawcze politolingwistyki – lingwistyczna analiza hejtu jako formy kontestacji politycznej (T. Rawski) Wiedza o kulturze popularnej w badaniu polityki: Zombie jako wyzwanie dla refleksji teoriopolitycznej i dydaktyki politologii (P. Ścigaj)


Drugi dzień (31.05.2019 r.) Spór o status współczesnej teorii polityki: między filozofią normatywną a teorią empiryczną Referaty: Politologia jako dyscyplina empiryczna: eksperyment i obserwacja w budowaniu teorii polityki (M. Pierzgalski) Rekonstrukcja jako przykład podejścia interpretacjonistycznego w teorii polityki (J. Węgrzecki) Socjoekonomiczna teoria polityki w turbokapitalizmie (T. Klementewicz) Jak badać dedukcyjne teorie polityczne? Uwagi metodologiczne na temat struktury i metod badania dedukcyjnych teorii politycznych na przykładzie libertariańskiej teorii sprawiedliwości (Ł. Dominiak) Jaką teorię polityki otrzymujemy w filozofii reformy nauki ministra Jarosława Gowina? (Ł. Młyńczyk)

W trakcie zjazdu uzgodniono następne spotkanie za rok w Bydgoszczy, jego organizacji podjął się Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, postanowiono kontynuować dalej wydawanie Rocznika Teorii Polityki, do finansującego pismo konsorcjum zakładów i katedr zadeklarowały przystąpienie kolejne ośrodki, dyskutowano także nad problemem kryteriów, które powinny być stosowane przy zaliczaniu prac badawczych, publikacji i dorobku naukowego uczonych do nauk o polityce i administracji.


Konspekty referatów wygłoszonych na konferencji150 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Mirosław Karwat "HUNWEJBINI BIBLIOMETRYCZNEJ „REWOLUCJI”

Mirosław Karwat HUNWEJBINI BIBLIOMETRYCZNEJ „REWOLUCJI” Imperium Bibliometrii atakuje. Chowaj się kto może… albo miej godność i daj odprawę harcownikom. 1. Komercyjno-biurokratyczna patopunktoza Defor