top of page

Konferencja „Uwarunkowania, mechanizmy i formy reprodukcji panowania i władzy”

Zaktualizowano: 20 cze 2019

Jako Zakład Filozofii i Teorii Polityki Instytutu Nauk Politycznych UW mieliśmy przyjemność ponownie organizować ogólnopolską konferencję w Starej Jedlance, która odbyła się 16-18 czerwca. W tym roku zagadnieniami, wokół których zorganizowane były panele oraz wystąpienia, były reprodukcja władzy, panowania oraz hegemonii kulturowej i ideologicznej. W konferencji uczestniczyli teoretycy polityki z Krakowa, Bydgoszczy, Torunia, Szczecina, Opola, Gdańska i Warszawy.

W pierwszej części konferencji zajęliśmy się współczesnym rozumieniem takich zjawisk jak władza czy panowanie.

Następnie przyjrzeliśmy się różnym koncepcjom władzy, hegemonii i reprodukcji. Problem ten rozpatrywany był z różnych perspektyw – od biologii, przez zagadnienia ekonomiczne, po kwestie kulturowe, psychologiczne oraz ideologiczne.

W panelu trzecim rozpatrywaliśmy mechanizmy reprodukcji, szczególnie te głęboko ukryte, niewidoczne dla jednostek, często mające swe źródła w automatyzmach, w sferze nieświadomości, w potrzebie adaptacji do otoczenia czy naturalnej skłonności do podporządkowywania się władzy. Rozważaliśmy również sposoby wyjścia spod hegemonii tychże mechanizmów.

W ostatniej części podjęliśmy refleksję dotyczącą spraw związanych z nauką i uniwersytetem jako mechanizmem reprodukcji panowania, wskazując na mechanizmy i formy reprodukcji władzy i panowania w sferze nauki i szkolnictwa wyższego, problemy urynkowienia uniwersytetu (funkcjonowania w warunkach turbokapitalizmu), podporządkowania racjonalności instrumentalnej, użyteczności, parametryzacji oraz konsekwencji, jakie z powyższych wynikają.

W konferencji czynny udział wzięła większość członków naszego zespołu, w tym doktoranci. W panelu Koncepcje władzy, hegemoni i reprodukcji swoje wystąpienie pt. Koncepcja «konfliktów nierozwiązywalnych» Daniela Bar-Tala jako klucz do analizy mechanizmu reprodukcji władzy. Kontekst Polski przedstawił dr hab. Jacek Ziółkowski. Niezwykle porządkujący w zakresie reprodukcji panowania i władzy był referat prof. dr hab. Mirosław Karwat pt. Pojęcie i typologia reprodukcji – w odniesieniu do zależności, stosunków i struktur społecznych. W tym samym panelu swe wystąpienia zaprezentowała mgr Sara Burchert – Odzwierciedlenie procesu reprodukcji hegemonii ideologicznej w mechanizmach tworzenia, upłynniania i redefiniowania tożsamości jednostkowych i lokalnych. W części dotyczącej nauki oraz uniwersytetu swe referaty przedstawili prof. dr hab. Tadeusz Klementewicz – Mechanizm władzy zwierzchniej (dominacji) korporacji nad państwem i akademią w turbokapitalizmie, dr hab. Filip Pierzchalski – Neoliberalna reprodukcji idei uniwersytetu: jawne i ukryte cele komercjalizacji edukacji wyższej oraz mgr Piotr Rutkowski – Reforma nauki w Polsce jako pseudomakiaweliczny sposób monopolizacji władzy. Mamy w planie wydanie publikacji inspirowanej referatami wygłoszonymi i przygotowanymi na konferencję.

Warto dodać, że była to, z jednej strony kontynuacja cyklu spotkań teoretyków polityki badających problematykę władzy i wpływu, ich podstaw i przesłanek oraz reprodukcji władzy i panowania w różnych wymiarach, z drugiej zaś, w pewnym sensie, konferencja o znaczeniu historycznym, gdyż ostatnia organizowana przez Zakład Filozofii i Teorii Polityki, który wkrótce, w wyniku reform struktury Wydziału, połączy się z Zakładem Historii Myśli i Ruchów Społecznych, tworząc wspólnie Katedrę Teorii Polityki i Myśli Politycznej. W nowych strukturach zamierzamy ogólnopolskie konferencje w Starej Jedlance kontynuować i już szykujemy się na przyszły rok.

Program konferencji
277 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Mirosław Karwat HUNWEJBINI BIBLIOMETRYCZNEJ „REWOLUCJI” Imperium Bibliometrii atakuje. Chowaj się kto może… albo miej godność i daj odprawę harcownikom. 1. Komercyjno-biurokratyczna patopunktoza Defor

bottom of page