top of page

Konferencja „Uwarunkowania, mechanizmy i formy reprodukcji panowania i władzy”

Zaktualizowano: 20 cze 2019

Jako Zakład Filozofii i Teorii Polityki Instytutu Nauk Politycznych UW mieliśmy przyjemność ponownie organizować ogólnopolską konferencję w Starej Jedlance, która odbyła się 16-18 czerwca. W tym roku zagadnieniami, wokół których zorganizowane były panele oraz wystąpienia, były reprodukcja władzy, panowania oraz hegemonii kulturowej i ideologicznej. W konferencji uczestniczyli teoretycy polityki z Krakowa, Bydgoszczy, Torunia, Szczecina, Opola, Gdańska i Warszawy.

W pierwszej części konferencji zajęliśmy się współczesnym rozumieniem takich zjawisk jak władza czy panowanie.

Następnie przyjrzeliśmy się różnym koncepcjom władzy, hegemonii i reprodukcji. Problem ten rozpatrywany był z różnych perspektyw – od biologii, przez zagadnienia ekonomiczne, po kwestie kulturowe, psychologiczne oraz ideologiczne.

W panelu trzecim rozpatrywaliśmy mechanizmy reprodukcji, szczególnie te głęboko ukryte, niewidoczne dla jednostek, często mające swe źródła w automatyzmach, w sferze nieświadomości, w potrzebie adaptacji do otoczenia czy naturalnej skłonności do podporządkowywania się władzy. Rozważaliśmy również sposoby wyjścia spod hegemonii tychże mechanizmów.

W ostatniej części podjęliśmy refleksję dotyczącą spraw związanych z nauką i uniwersytetem jako mechanizmem reprodukcji panowania, wskazując na mechanizmy i formy reprodukcji władzy i panowania w sferze nauki i szkolnictwa wyższego, problemy urynkowienia uniwersytetu (funkcjonowania w warunkach turbokapitalizmu), podporządkowania racjonalności instrumentalnej, użyteczności, parametryzacji oraz konsekwencji, jakie z powyższych wynikają.

W konferencji czynny udział wzięła większość członków naszego zespołu, w tym doktoranci. W panelu Koncepcje władzy, hegemoni i reprodukcji swoje wystąpienie pt. Koncepcja «konfliktów nierozwiązywalnych» Daniela Bar-Tala jako klucz do analizy mechanizmu reprodukcji władzy. Kontekst Polski przedstawił dr hab. Jacek Ziółkowski. Niezwykle porządkujący w zakresie reprodukcji panowania i władzy był referat prof. dr hab. Mirosław Karwat pt. Pojęcie i typologia reprodukcji – w odniesieniu do zależności, stosunków i struktur społecznych. W tym samym panelu swe wystąpienia zaprezentowała mgr Sara Burchert – Odzwierciedlenie procesu reprodukcji hegemonii ideologicznej w mechanizmach tworzenia, upłynniania i redefiniowania tożsamości jednostkowych i lokalnych. W części dotyczącej nauki oraz uniwersytetu swe referaty przedstawili prof. dr hab. Tadeusz Klementewicz – Mechanizm władzy zwierzchniej (dominacji) korporacji nad państwem i akademią w turbokapitalizmie, dr hab. Filip Pierzchalski – Neoliberalna reprodukcji idei uniwersytetu: jawne i ukryte cele komercjalizacji edukacji wyższej oraz mgr Piotr Rutkowski – Reforma nauki w Polsce jako pseudomakiaweliczny sposób monopolizacji władzy. Mamy w planie wydanie publikacji inspirowanej referatami wygłoszonymi i przygotowanymi na konferencję.

Warto dodać, że była to, z jednej strony kontynuacja cyklu spotkań teoretyków polityki badających problematykę władzy i wpływu, ich podstaw i przesłanek oraz reprodukcji władzy i panowania w różnych wymiarach, z drugiej zaś, w pewnym sensie, konferencja o znaczeniu historycznym, gdyż ostatnia organizowana przez Zakład Filozofii i Teorii Polityki, który wkrótce, w wyniku reform struktury Wydziału, połączy się z Zakładem Historii Myśli i Ruchów Społecznych, tworząc wspólnie Katedrę Teorii Polityki i Myśli Politycznej. W nowych strukturach zamierzamy ogólnopolskie konferencje w Starej Jedlance kontynuować i już szykujemy się na przyszły rok.
284 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Mirosław Karwat "HUNWEJBINI BIBLIOMETRYCZNEJ „REWOLUCJI”

Mirosław Karwat HUNWEJBINI BIBLIOMETRYCZNEJ „REWOLUCJI” Imperium Bibliometrii atakuje. Chowaj się kto może… albo miej godność i daj odprawę harcownikom. 1. Komercyjno-biurokratyczna patopunktoza Defor

Comments


bottom of page